Yıllık İzin Ücreti

yıllık izin ücreti

Yıllık izin ücreti hakkı, işçiler için en önemli haklardan biri olup; Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Yıllık ücretli izin ile işçilerin dinlenmesi ve iş gücünün yenilenmesi amaçlanır. İşçiler, kıdemlerine göre her yıl belirli süre ile izin kullanma hakkına sahiptir. İzinli oldukları bu süre içerisinde maaşlarını tam olarak almaya devam ederler. Bu ücretini alamayan işçiler, bir iş hukuku avukatı ile dava açarak ödenmeyen ücretlerini alabilir.

Yıllık Ücretli İzin Nedir? 

Yıllık ücretli izin işe başladığı andan itibaren en az bir sene çalışan işçilere verilir. Yıllık izin hakkı ile sene boyunca çalışma yapan işçilerin dinlenmesi ve sağlıklarını koruması amaçlanır. İşçinin genel sağılığını koruması ve dinlenmesini sağlaması nedeni ile bu hak işçiden alınamaz. Ayrıca, işçi de bu hakkı kullanmaktan vazgeçemez. 

İşçi, işyerinde fiili olarak işe başladığı günden itibaren bir yıllık çalışmasını doldurduğu anda yıllık ücretli izne hak kazanır. Deneme süreleri bu süreye dahildir. Yıllık izni kullandırılmayan işçinin, herhangi bir eylemde bulunmadan önce iş mahkemesi avukatı ile görüşmesi sağlıklı olacaktır.

Yıllık Ücretli İznin Kanuni Dayanağı 

Yıllık ücretli izin hakkı, iş kanuna tabi işçiler için 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. ve 59. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Borçlar kanuna tabi olan çalışanların yıllık izin hakkı ise 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 422. ve 425. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Ayrıca, dinlenme hakkı anayasal bir hak olup; Anayasa’nın 50. Maddesi ile güvenceye alınmıştır. 

Yıllık İzin Süresi Hesaplama 

Yıllık izin süresi hesaplanma yaparken, işçinin o işyerindeki çalışma süresi ve yaşı dikkate alınır. İş Kanunu 53. Maddesi ile yıllık ücretli izin süreleri belirlenmiştir. Buna göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri: 

 • Hizmet süresi 1-5 yıl arası olan işçiler için 14 gün, 
 • Hizmet süresi 5-15 yıldan fazla olan işçiler için 20 gün, 
 • Hizmet süresi 15 yıl ve fazlası olan işçiler için 26 günden az olamaz. 

Ayrıca, 

 • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin izin süreleri, yukarıda sayılan günlerden dörder gün daha çoktur.  
 • 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere ise 20 günden daha az yıllık izin verilemez. 

Kanun ile birlikte yıllık ücretli izin sürelerine asgari bir sınır konulmuştur. Bu nedenle işçilere, yukarıda sayılan günlerden daha izin yaptırılamaz. Ancak, bu süreler asgari nitelikte olduğu için iş sözleşmeleriyle yıllık izin süreleri artırılabilir. Eğer yıllık izniniz kullandırılmıyorsa, iş hukuku avukatı Ankara için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 

Yıllık izin ücreti hesaplama yapılırken; işçinin son brüt ücreti, kullanılmayan yıllık izin günü sayısı ile çarpılır. Örnek verecek olursak: 

2 tam sene çalışma süresi bulunan ve fesih tarihindeki son brüt ücreti 6.000 TL olan bir işçinin, yıllık izinlerini hiç kullanamadan iş akdinin sona erdiğini varsayalım. 

 • İşçinin hizmet süresi 1-5 yıl arası olması nedeni ile her sene için 14 günlük yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Toplam yıllık ücretli izin sayısı 14×2=28’dir. 
 • İşçinin günlük brüt ücreti ise 6000/30=200 TL olmaktadır. 
 • Toplam yıllık izin ücreti alacağı ise 28×200=5.600 TL’dir. 

Hesaplanan bu meblağ brüttür. Son aşamada, gelir ve damga vergisi ile SGK kesintileri yapılarak; işçinin eline geçecek net ücret bulunur. Yıllık izin ücreti hesaplama için Ankara iş avukatı olarak bizi arayabilirsiniz.

Yıllık Ücretli İzin Şartları Nelerdir? Yıllık Ücretli İzne Nasıl Hak Kazanılır? 

Yıllık ücretli izin şartları arasında; aynı işyerinde ve en az 1 tam yıl boyunca çalışma yapmış olmak gerekir. 

Yıllık ücretli izne nasıl hak kazanılır konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise aynı işyeri kavramıdır. İş Kanunu’nun 54. Maddesine göre, yıllık ücretli izne hak kazanmak için gereken süre hesaplanırken; işçilerin, aynı işverenin bir ya da farklı işyerlerinde yaptıkları çalışma süreleri birleştirilir. 

Buna göre: 

 • İşçi bir senelik çalışması sırasında, aynı işverenin farklı işyerlerinde çalıştıysa bu süreler birleştirilir. 
 • Ayrıca, iş sözleşmesi yapılırken taraflar bir deneme süresi belirlemiş de olabilir. Yıllık ücretli izin hakkı için gerekli olan 1 yıllık çalışmaya, bu deneme süreside dahil edilir. 
 • Son olarak, işçi çalışmasına devam ederken henüz 1 senesi dolmamış olmasına rağmen; iş yeri başka bir işverene devredilmiş olabilir. Böyle bir durumda işçinin eski işveren bünyesinde gerçekleştirdiği çalışma yok sayılmaz. İşçinin, devreden işveren bünyesindeki çalışması da hesaba katılır.
 • Bu şartların taşınması durumunda yıllık ücretli izne hak kazanılır. Yıllık izin hakkınızın olup olmadığını öğrenmek için Ankara iş hukuku avukatı olarak bizi arayabilirsiniz.

Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller 

İşçi, yıllık ücretli izne hak kazanmak için bir tam yıl boyunca çalışmalıdır. Çalışma süresi belirlenirken, işçinin fiili olarak çalıştığı günler ve fiili olarak çalışmasa da çalışmış sayıldığı günler dikkate alınır.  

4857 Sayılı İş Kanunun 55. Maddesine göre yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller: 

 • İşçinin kaza ya da hastalık nedeniyle işe gidemediği günler, 
 • Kadın işçilerin doğumdan öncesi ve sonrası çalışmadıkları günler (Kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta, yani toplam 16 hafta çalıştırılamaz.), 
 • Muvazzaf askerlik hizmeti haricinde, manevra ya da herhangi bir yasadan dolayı devletin görevlendirilmesi nedeni ile işe gidilmeyen günler (Bu sürenin 1 yıl içinde 90 günden daha fazlası sayılmaz.), 

4857 Sayılı İş Kanunun 66. Maddesine göre çalışma süresinden sayılan haller: 

 • Maden veya taş ocağı gibi yeraltında ya da su altında çalışan işçilerin; kuyu, dehliz ya da asıl çalışma yerine inmesi ve çıkması için gereken süreler,  
 • İşçinin çalıştırılmak amacı ile işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi durumunda, yolda geçen süreler,  
 • İşçinin, iş görmeye hazır şekilde beklemesine rağmen çalışmaksızın boşta beklediği süreler, 
 • İşçinin, işverence farklı bir yere gönderilmesi ya da işverenin ev veya bürosu gibi herhangi bir yerde meşgul edilmesi nedeni ile asıl işini yapmadan geçirdiği süreler,  
 • Kadın işçilerin, çocuklarına süt vermeleri için belirlenecek süreler, 
 • İşçilerin, yerleşim yerlerinden uzak yerlerde bulunan işyerlerine, toplu şekilde getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler, 

Çalışılmış gibi sayılır. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız iş mahkemesi avukatı Ankara için ofisimizi arayabilirsiniz.

Yıllık Ücretli İzin Bölünür Mü? 

Bazı durumlarda işçiler, yıllık izinlerini tek seferde değil; parça parça kullanmak isteyebilir.  Bu nedenle de akıllara yıllık ücretli izin bölünebilir mi? sorusu gelmektedir. 

Yukarıda da dile getirdiğimiz üzere, yıllık izin en az 14 gün olarak belirlenir. Genel kural, yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Fakat, iş hukuku avukatı Ankara olarak bu durumun bir istisnası olduğunu söyleyebiliriz. Ücretli izin yönetmeliğine göre; yıllık izin, tarafların anlaşması halinde bir bölümü 10 günden az olmayacak şekilde bölümler halinde kullanılabilir. Ancak, bu durumda dahi yıllık izin; bir bölümü kesintisiz olacak şekilde en az 10 gün olmalıdır. 

Özetlemek gerekirse: 

 • Yıllık ücretli izin, tek taraflı olarak işveren tarafından bölünemez. 
 • Yıllık izin sürelerinin, işveren tarafından sürekli ve kesintisiz olacak şekilde verilmesi zorunludur. 

Ve son olarak, tarafların (işçi ve işveren) karşılıklı olarak anlaşması halinde; bu yıllık izin süreleri bir bölümü 10 günden az olmayacak şekilde bölümler halinde kullanılabilir. Yıllık izin konusunda daha detaylı bilgi almak için Ankara iş avukatı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yıllık İzin Ne Zaman Kullanılır? 

İşçi istediği tarihte yıllık izne ayrılabilir mi sorusu, Ankara iş hukuku avukatı olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. İş Kanun’da bu konuda bir düzenleme bulunmaz. Ancak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği ile yıllık izin talep edileceği zaman, nasıl bir usul izlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

Buna göre, işçi yıllık izne ayrılmak istediği zaman; bu isteğini en az 1 ay öncesinden işverene bildirmek zorundadır. İşveren, işçinin bu talebi ile bağlı değildir. Takdir yetkisi işverendedir. 

İşveren, işçinin izin talebini aldıktan sonra; o anki iş durumunu, işçinin izne ayrılmak istediği tarihi, diğer işçilerin izne ayrılmak istedikleri tarih gibi durumları göz önünde bulundurarak bir izin tarihi belirler. İşçi ve işverenin anlaşması durumunda, işçi istediği tarihte yıllık izne ayrılabilir.

Resmi Tatil Günleri Yıllık İzinden Sayılır Mı? 

İşçilerin yıllık izne çıktıkları tarih; hafta tatili, ulusal bayram, dini bayram ya da genel tatil günleri gibi resmi tatil günlerine denk gelebilir. Bu sebeple, resmi tatil günleri yıllık izinden sayılır mı? Sorusu da Ankara iş avukatı olarak bize sıklıkla sorulmaktadır. 

Yıllık ücretli izin hesaplama yaparken, işçinin izin tarihine denk gelen resmi tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Örnek verecek olursak, eğer işçi 10 günlük yıllık izne ayrılmak istiyor ve yıllık izin tarihine 3 günlük bayram tatili denk geliyor ise bu 3 günlük bayram tatili işçinin izin süresinden sayılmaz. İşçinin izin formunu doldururken buna dikkat etmesi ve kullandığı izin süresinin 7 gün olarak belirtmelidir.

Dinlenme ve Hastalık Gibi İzinler Yıllık İzinden Düşülür Mi? 

İşçiler hastalık ya da başka bir nedenden dolayı işverenlerinden izin alabilir. Ankara iş mahkemesi avukatı olarak; uygulamada bu izinlerin, yıllık izinden düşülmesi ile sık sık karşılaşmaktayız. Peki bu tip hastalık izni ya da farklı izinler, yıllık izinden düşülür mü? 

Yıllık ücretli izin yönetmeliği ile sene içinde verilen ücretli ya da ücretsiz, hastalık veya dinlenme gibi izinlerin; yıllık izinden düşülemeyeceği düzenlenmiştir.  

Yıllık Ücretli İzin Hakkından Vazgeçilebilir Mi? 

İşçiler kendi istekleriyle dahi yıllık izin hakkından vazgeçemez. Birtakım nedenlerden dolayı işçiler yıllık ücretli izne ayrılmak istemeyebilir. Bu nedenle de işçiler, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir mi? Sorusunu merak etmektedir.  

Yıllık ücretli izin hakkının asıl amacı, daha önce de bahsettiğimiz üzere; işçilerin dinlenmelerini sağlamak ve genel sağlıklarını korumaktır. İş motivasyonunu ve dolayısıyla da iş verimi de artar. 

 • Taraflar kendi aralarında anlaşarak, bir ücret karşılığında işçinin bu haktan vazgeçmesi konusunda anlaşma da yapamaz. Böyle bir anlaşma yapılması durumunda anlaşma geçersiz sayılır. 

Ayrıca, işçi çalışırken bu izin hakkı bir ücret alacağına dönüşmez. İşçinin kullanamadığı yıllık ücretli izinleri bulunmakta ise iş akdinin feshedilmesi ile bu süreler ücrete dönüşür. Fesihten sonra işçilik alacaklarından biri haline gelerek, Ankara iş hukuku avukatı ile dava edilebilir. 

Yıllık İzin Kullandırmama Cezası 2022 

İşçilerin yıllık ücretli izin hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu ile güvenceye alınmıştır. İş Kanunu 103. Maddeye göre, işçiye yıllık izin kullandırmama cezası 2022

 • Yıllık ücretli izni 56. maddeye aykırı olarak bölen, 
 • Yıllık izin ücretini belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen, 
 • Hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen 
 • İş Kanunu 60. maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran, 

İşverene, bu durumda olan her bir işçi için 756 TL idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.  

Ayrıca kullandırılmamış izinler var ve iş akdi feshedildi ise işçi, Ankara iş avukatı ile yıllık izin ücreti alacağı davası açabilir.

Yıllık İzinlerin Kullandırılmaması Haklı Fesih Nedeni Mi? 

Bazı durumlarda, işçiler yıllık izne ayrılmak istedikleri zaman işverenleri ile problem yaşamaktadır. Hatta, yıllarca yıllık izin kullanamayan işçiler dahi olmaktadır. Peki, böyle bir durumda; yıllın izinlerin kullandırılmaması haklı fesih nedeni sayılır mı? 

Yazımızın üst kısımlarında da bahsettiğimiz üzere, yıllık ücretli izin hakkı anayasal bir haktır. İş Kanunu ile de bu haktan vazgeçilemeyeceği ve işçilerin yıllık izin haklarının kullandırılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. 

Yıllık izinlerin kullandırılmaması, aşağıda sayılan bazı durumlarda işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır. İşçi, haklı bir nedenle iş akdini feshettiği zaman, kıdem tazminatına hak kazanır. Ankara iş hukuku avukatı ile dava açması durumunda kıdem tazminatını da alabilir.

Yıllık İznin Kullandırılmamasının İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Sayılacağı Haller 

Yıllık izinlerin kullandırılmamasının, işçi için haklı fesih nedeni olması için 2 ihtimal bulunmaktadır. Buna göre: 

 • Yıllık ücretli izinlerin, işçiye çok uzun süre boyunca hiç kullandırılmaması, 
 • Yıllık izinlerin, işçi tarafından talep edilmesine rağmen herhangi bir gerekçe olmaksızın uzun süreler boyunca kullandırılmaması, 

İşçi açısından haklı fesih nedeni sayılır. Fakat, görüldüğü üzere; bahsedilen bu uzun süreye dair net bir ölçü bulunmaz. Ankara iş mahkemesi avukatı olarak, bu ölçünün somut olaya göre değerlendirildiğini söyleyebiliriz. İşçinin çalışma süresi ve kullanamadığı izin süresi etkilidir. Yargıtay’ın benzer olaylarda vermiş olduğu kararlar ile bu süreler hakkında daha net bir fikir elde edilebilir. 

Örneğin, 

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2017/15548 E. 2018/22546 K. Sayılı Kararı ile 6 seneden daha fazla çalışması bulunan işçiye sadece 14 gün yıllık izin kullandırılmasını, işçi bakımından haklı fesih nedeni olduğuna karar vermiştir. 
 • Ancak, yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/1371 E. 2019/10340 K. Sayılı ilamı ile 148 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunan işçiye, toplamda 98 gün izin kullandırılmış olmasının; fesih hakkı vermediğine de karar vermiştir. 

Görüleceği üzere, bu süreler bakımından net bir ölçü bulunmamakta; Yargıtay benzer olaylarda farklı kararlar verebilmektedir. Her olay kendi içinde ayrı olarak değerlendirileceği için, yıllık izinleriniz kullandırılmıyor ise alanında uzman bir iş avukatı ve iş hukuku avukatı Ankara ile iletişime geçmenizde fayda vardır. 

Yıllık İzin Kullanamıyorum Ne Yapmalıyım? 

Yıllık izinlerini kullanamayan işçiler, uygun şartların oluşması halinde haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde istifa edebilir. Ancak, yukarıda da değindiğimiz üzere bu konu oldukça uzmanlık gerektirmektedir. Yargıtay dahi benzer olaylarda farklı kararlar verebilmektedir. Bu sebeple, yıllık ücretli izin hakkını kullanamayan kişilerin; iş hukuku alanında uzman bir Ankara iş avukatı ile danışmaları yerinde olacaktır. Aksi takdirde hak kayıpları ile karşılaşılabilir. 

Yıllık ücretli izin alacağı, feshe bağlı bir hak olması nedeni ile çalışırken yıllık izinleri kendisine kullandırılmayan işçiler, iş akdinin sona ermesi ile beraber kullanamadığı izinleri para olarak talep edebilir. 

İşçi tarafından talep edilmesine rağmen, kullanılmayan izinlerin karşılığı olan ücretin ödenmemesi halinde işçi, Ankara iş mahkemesi avukatı ile yıllık izin ücreti alacağı davası açabilir. 

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki; iş akdinin nasıl feshedildiğinin, yıllık ücretli izin alacağı açısından bir farkı bulunmaz. İşçi ister istifa etmiş olsun, ister işveren tarafından işten çıkarılsın; eğer kullanmadığı yıllık izin varsa iş akdinin sona ermesiyle birlikte bu izinler alacağa dönüşür ve talep edebilir. İşçi, işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılmış olsa dahi bu alacağa hak kazanır. Ankara iş hukuku avukatı için büromuzu arayabilir ve daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yıllık İzin Kullanılmazsa Yanar Mı? 

İş Kanunu’nda, kullanılmayan yıllık izinlerin yanacağına ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu sebeple kullanılmayan yıllık izin hakkı yanmaz ve bu hak kaybedilmez. 

İşçinin yıllık izinleri, takip eden sene içerisinde kullandırılmalıdır. Bu izinlerin hangi tarihlerde kullanılacağını işveren belirler. Ancak, işverenin izinleri kullandırmama yetkisi bulunmaz. Hatta, işçi dahi yıllık izin hakkından feragat edemez.

Yıllık ücretli izinlerin kullandırılmaması halinde, buna ilişkin yıllık izin ücreti ödenmelidir. Fakat, şunu da hemen belirtelim ki; yıllık izinlerin ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshedilmesi şarttır. Eğer işten çıkartıldıysanız Ankara iş avukatı ile dava açabilir ve haklarınızı talep edebilirsiniz.

Yıllık İzinlerin Kullandırıldığının İspatı 

İşveren, yıllık izinlerin kullanıldığını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde, ödenmediği anlaşılan yıllık izin ücretlerini ödemek zorunda kalır. İşçinin imzasını taşıyan yıllık izin defterleri ya da buna eşdeğer bir belge ile bu iddia ispatlanabilir. Ayrıca işveren tarafından, yıllık izinlerini kullandığına dair işçiye yemin teklifi de edilebilir. 

Yıllık İzin Defteri Tutmak Zorunlu Mu? 

İş Kanunu’na göre işverenler, çalıştırdıkları işçilerin yıllık ücretli izin kayıtlarını tutmak zorundadır. Bunu bir izin kayıt defteri ya da muadil bir belge ile gerçekleştirebilir. Böyle bir kayıt tutmamanın idari yaptırımı olmasa da izinlerin kullandırıldığını ispatlama açısından en önemli delildir. İşçinin yıllık izinlerinin kullandırıldığını ispat edemeyen işveren, Ankara iş hukuku avukatı ile işçi alacakları davası açıldığı takdirde buna ilişkin ücretleri ödemek zorunda kalacaktır. 

Yıllık İzin Ücreti Faiz Türü ve Başlangıç Tarihi 

Yıllık izin ücreti ödenmediği takdirde yasal faiz uygulanır. 2022 yasal faiz oranı ise %9’dur.  

Yıllık izin alacağı faiz başlangıç tarihi, işverene ihtarname çekildi ise ihtarnamenin işverene tebliğ edildiği tarih; eğer böyle bir ihtarname çekilmedi ise iş avukatı ile açılan dava ve ıslah tarihidir. 

Yıllık İzin Ücreti Zamanaşımı Süresi 

Yıllık izin ücreti zamanaşımı süresi, iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 5 senedir. Ancak, fesih tarihine göre zaman aşımı süresi değişebilir.  

01.07.2012 tarihli 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda, aksine hüküm bulunmadığı sürece her alacak için 10 senelik zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Fakat, 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren ve İş Kanunu’na eklenen ek madde ile yıllık izin ücreti alacağının 5 sene olduğu düzenlenmiştir.  

Buna göre; işçinin iş sözleşmesi 01.07.2012 – 25.10.2017 tarihleri arasında feshedildi ise zamanaşımı süresi 10 yıl, 25.10.2017 tarihinden sonra feshedildi ise zamanaşımı süresi 5 yıl olacaktır. Zamanaşımı konusunda bilgi edinmek için Ankara iş mahkemesi avukatı olarak bizi arayabilirsiniz.

Yıllık İzin Alacağı Davası Ne Kadar Sürer? 

Bu sorunun cevabı, mahkemenin iş yoğunluğu ve yargılama sürecine göre farklılık göstermektedir. Mahkemenin iş yoğunluğu, tanıkların dinlenmesi, iş avukatı tarafından dosyayı takip ediş şekli süreyi etkiler. Her ne kadar net bir süre verilemese de yıllık izin alacağı davası ortalama olarak 1 – 1.5 sene sürmektedir. 

Hizmetlerimiz 

Ankara avukat ve hukuk bürosu olarak; kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, yıllık izin ücreti davası ve işe iade davası gibi iş hukuku alanına giren davaların açılması ile takibini sağlıyoruz. Müvekkillerimizin en etkili ve hızlı sonucu alabilmesi amacı ile hukuki danışmanlık ve Ankara avukat hizmeti sunuyoruz. İşten çıkartıldıysanız, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti hakkında daha detaylı bilgi almak için Ankara iş avukatı olarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz. 

Leave A Reply

Haber Bültenimize e-Posta ile Kayıt Olun