İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir? 

ilamsız takip

İlamsız icra takibi, alacaklıların mahkeme kararı olmadan alacaklarını tahsil edebilmeleri için başvurdukları yasal bir süreçtir. Özellikle alacak ve borç ilişkisinin belgelendirildiği durumlarda, alacaklıların zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlar. Takip süreci, alacaklının icra dairesine başvurmasıyla başlar ve belirli yasal prosedürler çerçevesinde ilerler. Bu süreç, ödeme emri tebliği, itiraz süreçlerinin yönetilmesi ve gerektiğinde haciz işlemlerinin yapılması gibi aşamaları içerir. Alacağın tahsili için, sürecin bir icra avukatı ile takip edilmesi ve gerekli tüm belgeleri doğru ve eksiksiz şekilde hazırlamak büyük önem taşır. 

İlamsız İcra Takibi Nedir? 

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmaksızın alacakların tahsili amacıyla icra müdürlüğüne yapılan başvuru işlemidir. Bu yöntem, özellikle para ve teminat alacakları için tercih edilir ve alacaklının elinde herhangi bir belge veya mahkeme ilamı olmasını gerektirmez. İlamsız icranın temel amacı, alacaklıların alacaklarını daha hızlı ve kolay bir şekilde tahsil etmelerini sağlamaktır. Kapsamı ise genellikle para alacakları ve belirli teminatlarla sınırlıdır. Bu takip yolu, alacaklıların mahkeme sürecine girmeden doğrudan icra dairesi aracılığıyla alacaklarını tahsil etmelerine olanak tanır. 

Takip Başvurusu 

İlamsız icra takibi başvurusu, alacaklının icra dairesine verdiği yazılı bir dilekçe ile başlatılır. Bu dilekçede; alacağın miktarı, borçlunun kimliği ve alacağın niteliği gibi temel bilgiler yer alır. Başvuru için gerekli belgeler; alacaklı ve borçlu arasındaki borç ilişkisini gösterir her türlü yazışma, senet, fatura gibi evraklar olabilir. Harç ve masraflar, icra takibinin türüne ve alacağın miktarına göre değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle alacaklının ödemesi gereken sabit birtakım ücretlerdir. İlamsız icra takibi sürecinde alacaklı, icra müdürlüğüne ödenecek harç ve gider avansının yanı sıra, takip masraflarını da karşılamak zorundadır. 

Gerekli Belgeler 

İlamsız icra takibi için gerekli belgeler, borç ilişkisini ve alacaklı ile borçlu arasındaki mali mücadelenin kanıtlarını içerir. Bu belgeler arasında, borca ilişkin senetler, alacaklı ve borçlu arasında yapılmış sözleşmeler, borcun doğuşuna dair faturalar ve ödeme emirleri yer alabilir. Bu evraklar, alacaklının alacağını kanıtlamak ve icra takibinin başlatılabilmesi için icra müdürlüğüne sunulması gereken temel dokümanlardır. 

İcra Masrafları 

İlamsız icra takibi masrafları; başvuru harçları, tebligat ücretleri ve takip sürecinde doğabilecek diğer giderleri kapsar. Alacaklı, icra takibinin başlatılabilmesi için öncelikle icra dairesine harç ödemesi yapar. Harç miktarı, alacağın büyüklüğüne ve takip türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. İcra sürecinde yapılan tebligatlar ve diğer işlemler için de çeşitli masraflar alacaklı tarafından karşılanır. Bu masrafların tümü, icra takibinin etkin bir şekilde yürütülmesi için zorunludur ve genellikle alacak miktarına göre belirlenir. 

İlamsız takip, alacaklıların mahkeme süreçlerine gerek kalmadan alacaklarını tahsil etmelerine olanak tanıyan etkili bir yöntemdir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar; doğru ve eksiksiz belge sunumu, gerekli masrafların önceden hesaplanması ve takibin usulüne uygun bir şekilde yapılmasıdır. Alacaklılar, bu süreci başlatırken icra ve iflas kanununda belirtilen şartlara dikkat etmeli ve gerekli tüm adımları dikkatlice takip etmelidir. 

ilamsız icranın şartları

İlamsız İcra Takibi Şartları Nelerdir? 

İlamsız takip, alacağın hızlı ve etkili şekilde tahsil edilmesi için tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu takip yöntemini kullanabilmek için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar vardır: Alacağın belli ve likit olması, borcun muaccel olması ve alacaklı ile borçlunun belirli olmasıdır. 

İlamsız İcra Takibinde Ödeme Emri 

Ödeme emrinin içeriği, borçluya yönelik ödeme talebini ve borcun miktarını içerir. Ayrıca, borçlunun borcu ödemesi için verilen süre ve itiraz etme hakkı da bu emirde belirtilir. Tebligat usulleri, borçlunun adresine doğrudan, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir. İtiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür. 

 • Borçlu bu süre içerisinde itiraz ederse takip durur. İcraya devam edilebilmesi için itirazın iptal edilmesi ya da kaldırılması gerekir. 
 • Borçlu süresi içinde itiraz etmezse takip kesinleşir ve haciz işlemlerine geçilebilir. 

İlamsız icra takibinde ödeme emri, icra sürecinin başlaması için kritik bir adımdır. Bu emrin doğru ve eksiksiz hazırlanması, icra takibinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Tebligat usullerinin doğru belirlenmesi, borçlunun haklarının korunması açısından gereklidir. Borçlunun itiraz süresi içinde itirazda bulunması, icra sürecinin seyrini değiştirebilir, bu yüzden bu sürenin net bir şekilde belirtilmesi ve borçlunun bu hakkından haberdar edilmesi önem taşır. 

İlamsız icra takibinin başlatılabilmesi için bu şartların ve ödeme emrinin doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Alacaklılar ve borçlular, ilamsız icra takibinin nasıl işlediğini ve kendilerine düşen yükümlülükleri iyi anlamalıdır. 

İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır? 

İlamsız takip başlatılabilmesi için alacaklı tarafından icra müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir. Başvuru, belirli şartlar altında ve gerekli belgelerle desteklenmelidir. İcra işlemleri avukatsız da yürütülebilir. Ancak, alacağın tahsil edilmesi için tüm süreç eksiksiz ve hatasız şekilde ilerletilmelidir. Aksi takdirde hak kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle, sürecin uzman bir icra avukatıyla takip edilmesi daha sağlıklıdır. 

İlamsız icra takibi başvurusu için gereken belgeler şunlardır: 

 • Başvuru Dilekçesi: Alacaklının icra dairesine sunduğu; alacağın miktarını, borçlunun bilgilerini ve talebin detaylarını içeren resmi dilekçe. 
 • Alacak Belgeleri: Alacağın varlığını ve miktarını kanıtlayan faturalar, sözleşmeler; çek ve senet gibi belgeler. 
 • Harç ve Masraflar: İcra takibinin başlatılabilmesi için gerekli olan başvuru harcı ve diğer masrafların ödenmesi. 

Bu belgeler, takibin başlatılması için yetkili icra müdürlüğüne sunulmalıdır. 

Yetkili İcra Dairesi 

İlamsız icra takibinde yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerine göre belirlenir. İcra ve İflas Kanunu‘na göre, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki icra dairesi, takip işlemlerini yürütmekle yetkilidir. Bu, icra işlemlerinin hızlı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlar. 

Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi 

Borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, icra takibinin durmasına neden olur. İtirazın kaldırılması veya iptali için alacaklının icra mahkemesine başvurması ve itirazın haksız olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu süreç hem alacaklının hem de borçlunun haklarını koruyan önemli bir adımdır. 

İlamsız icra takibi, alacaklılar için etkili bir tahsilat yöntemi sunarken, borçlulara da itiraz etme hakkı gibi korumalar sağlar. Bu süreçte, icra ve iflas kanununda belirtilen adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için kritik öneme sahiptir. 

İlamsız İcra Takibinde Süreç Nasıl İlerler? 

İcra takibi bir dizi adımdan oluşur. Süreç, takip talebinin icra dairesine sunulması ile başlar ve borçluya ödeme emri gönderilmesini takip eder. Borçlunun ödeme yapmaması veya itiraz etmemesi durumunda, haciz işlemlerine geçilir. Eğer borçlu ödeme emrine itiraz ederse, ilk olarak itiraz kaldırılmalı ve iptal edilmelidir. 

İlamsız İcra Takibinde Haciz 

Haciz, ilamsız takibin en önemli aşamalarından biridir. Haciz işlemi, borçlunun ödeme yapmaması durumunda alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için borçlunun mallarına el konulmasıdır. 

 • Haciz Çeşitleri: Taşınır haczi, taşınmaz haczi, banka hesaplarına haciz koyulması ve maaş haczi gibi farklı türlerde olabilir. Haczedilen malın türüne göre işlem yapılır. 
 • Haczedilemeyecek Mallar: İcra ve İflas Kanunu’na göre, haczedilemeyecek mallar arasında borçlunun temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar ve kişisel kullanım için gerekli minimum düzeydeki eşyalar bulunur. 
 • Haciz Tutanağı: Haciz işlemi sırasında, icra memuru tarafından bir haciz tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, haczedilen malların listesini ve haciz işleminin detaylarını içerir. 

Haciz işlemleri, alacağın tahsilinde kritik bir rol oynar. Borçlunun mal varlığına göre uygun haciz türünün belirlenmesi ve haczedilemeyecek malların dikkate alınması, işlemin hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Haciz tutanağı ise, haciz işleminin resmi kaydını oluşturur ve işlemin şeffaflığını artırır. 

ilamsız takibe itiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz 

Takibe itiraz, borçlunun alacaklı tarafından başlatılan icra takibine karşı hukuki bir savunma mekanizmasıdır. Borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edebilir. İtirazda, borcun varlığı veya miktarına ilişkin itirazlar sunulabilir. İtirazın değerlendirilmesi sürecinde, icra dosyası ilgili mahkemeye gönderilir. İtirazın incelenmesi süreci şu şekilde işler: 

 • Mahkemeye Gönderilme Süreci: İtiraz üzerine, icra dosyası doğrudan ilgili mahkemeye gönderilir. Bu aşama, itirazın hukuki olarak değerlendirilmesi için gereklidir. 
 • Delillerin Sunulması: Borçlu ve alacaklı, itirazın değerlendirilmesi sürecinde mahkemeye delillerini sunar. Bu deliller, borcun varlığı, miktarı veya itirazın meşruiyetine ilişkin olabilir. 
 • Kararın Açıklanması: Mahkeme, sunulan deliller ve itirazın niteliğine göre bir karar verir. Bu karar, itirazın kabulü veya reddi şeklinde olabilir. 

İtirazın Kaldırılması ve İptali 

İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali, alacaklının borçlunun ödeme emrine yaptığı itiraza karşılık başvurabileceği iki farklı yargı yoludur. İtirazın kaldırılması, icra takibinin devamı için borçlunun itirazının geçersiz kılınmasını sağlar. İtirazın iptali ise borçlunun itirazının hukuki olarak geçersiz olduğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılır. İtirazın kaldırılması, belgelere dayalı olarak icra dairesinde hızlı bir çözüm sunarken, itirazın iptali daha geniş bir hukuki değerlendirme gerektirir ve genel mahkemelerde ele alınır. 

İtirazın Kaldırılması Davası 

İcra ve İflas Kanunu Md. 68 ve 68a’ya göre, alacaklı, borçlunun ödeme emrine yaptığı itirazın kaldırılması için dava açabilir. Bu dava, borçlunun itirazının haksız olduğunun tespiti ve icra takibinin devam etmesi için açılır. Dava, itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde icra mahkemesinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücüdür. 

Davanın açılabilmesi için borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi, İİK. Md. 68’de sayılan belgelerin bulunması ve itirazın geçerli bir gerekçeye dayanmaması gerekir. İtirazın kaldırılması gerekçeleri arasında, itirazın usulsüzlüğü veya dayanağının olmaması bulunabilir. Dava, itirazın yapıldığı icra mahkemesinde açılır ve masraflar başlangıçta alacaklı tarafından karşılanır, ancak dava kazanılırsa borçludan tahsil edilir. Bu süreç, itirazın iptali davasına göre genellikle daha hızlı ve basittir. 

İtirazın İptali Davası 

İtirazın İptali Davası, İİK Md. 67’ye göre borçlunun takibe yaptığı itirazın iptal edilerek takibin yeniden başlatılması amacıyla açılan bir dava türüdür. İtirazın kaldırılması için gereken belgelerin bulunmaması halinde tercih edilir. 

Dava, itirazın tebliğinden itibaren 1 yıl içinde ilgili mahkemede açılmalıdır; süre aşıldığında hak kaybına uğranır. Alacaklı, dava açarken alacağının varlığını açıkça ispatlamalıdır. İtirazın kaldırılması yöntemine göre daha uzun sürer. 

İcra avukatı

İlamsız İcra Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Takip sürecinde alacaklının yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem taşır. Dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar; takip başlatmadan önce gerekli belgelerin hazırlanması, ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmesi, haciz işlemleri için yasal mevzuata uyulması ve itirazlara karşı yasal süresinde cevap verilmesidir. 

Zamanaşımı Süreleri ve Etkileri 

Zamanaşımı, borçlunun borcunu belirli bir süre içinde ödemesi veya alacaklının alacağını talep etmesi gereken yasal süredir. İlamsız icra takibinde, zamanaşımı süreleri borç türüne göre değişiklik gösterebilir. Zamanaşımı süresi dolmuş borçlar için icra takibi başlatılamaz. Zamanaşımının kesilmesi, alacaklının borçluya karşı hukuki bir işlem yapması (örneğin, ödeme emri gönderilmesi) ile gerçekleşir. Bu durum, zamanaşımı süresinin baştan başlamasına neden olur. Zamanaşımının durdurulması ise, genellikle yargısal işlemler sırasında, sürenin geçici olarak durmasını ifade eder.  

Gerekli Belgeler ve Hazırlık Süreci 

İlamsız icra takibi başlatmadan önce alacaklı tarafından hazırlanması gereken belgeler; alacaklı ve borçlu bilgileri, alacağın miktarı, alacağın kaynağını belirten sözleşme veya belgeler ve varsa önceki ihtarname gibi belgelerdir. Bu belgeler, takibin yasal dayanağını oluşturur ve sürecin hızlı ve etkili ilerlemesini sağlar. Alacaklı, belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmasına özen göstermelidir. 

Ödeme Emrinin Tebliği ve Usulü 

İlamsız icra takibi sürecinin başlaması için borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmesi zorunludur. Ödeme emrinin, yasal tebliğ usullerine uygun olarak borçluya ulaştırılması gerekir. Tebliğ işlemi, icra dairesi tarafından yapılır ve borçlunun alacaklıya borcu ödemesi için belirli bir süre tanır. Tebliğ usulüne uyulmaması, takibin geçersiz sayılmasına neden olabilir. Bu nedenle, ödeme emrinin doğru ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi büyük önem taşır. 

Haciz İşlemleri ve Yasal Uygunluk 

İlamsız takipte borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi üzerine haciz işlemleri başlatılabilir. Haciz işlemleri, borçlunun mal varlığı üzerinde yasal bir takip işlemi başlatarak, alacağın tahsil edilmesini amaçlar. Haciz işlemleri için yasal mevzuata uyulması, işlemlerin usulüne uygun yapılması gerekir. Aksi takdirde, yapılan işlemler hukuka aykırı sayılabilir ve iptal edilebilir. Haciz işlemlerinin bir icra avukatı ile yasaya uygun olarak yürütülmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. 

İcra Takibinde Avukatın Önemi: Hukuki Süreçlerde Profesyonel Destek 

İcra avukatının rolü, sürecin başından sonuna kadar alacaklıya hukuki danışmanlık ve destek sağlamaktır. Avukat, ilamsız icra takibi başlatılırken gerekli belgelerin hazırlanmasından, ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmesine; haciz işlemlerinin yürütülmesinden itiraz süreçlerinin yönetilmesine kadar pek çok aşamada kritik görevler üstlenir. Profesyonel bir icra hukuku avukatının desteği, alacaklının haklarının korunmasını ve sürecin daha hızlı şekilde ilerlemesini sağlar. Ayrıca, avukat mevzuat değişikliklerinden ve yasal süreçlerden haberdar olarak, alacaklının yasal haklarını en iyi şekilde savunur. İcra takibinde yaşanabilecek olası hukuki sorunlarda avukatın bilgi ve tecrübesi, olumsuz sonuçların önlenmesinde veya en aza indirilmesinde önemli bir rol oynar. 

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta