İcra Takibi Rehberi: A’dan Z’ye Her Şey 

icra takibi avukatı

Alacaklıların vadesi geçmiş borçlarını tahsil etmek için icra takibi başlatma hakkı bulunmaktadır. Doğru ve etkin şekilde yürütülen icra işlemleri, alacaklıların haklarını korurken, borçluların da yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar. Bu yazımızda; icra takibinin ne olduğu, nasıl başlatılacağı, takip sürecinin nasıl işlediği ve sürecin masrafları kapsamlı şekilde ele alınacaktır.

İcra Takibi Nedir? 

İcra takibi, alacaklıların alacaklarını yasal yollarla tahsil etmek amacıyla başvurdukları bir süreçtir. Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı tarafından başlatılan bu süreç, devletin icra daireleri aracılığıyla yürütülür.

Temel amacı, alacaklının haklarını korumak ve borcun yasal yollardan tahsil edilmesini sağlamaktır. Alacaklıya borcun ödenmesi için hızlı ve etkili bir yöntem sunar. Borçlu üzerinde yasal bir baskı oluşturarak borcun ödenmesini teşvik eder. 

Yasal Dayanağı 

Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde, özellikle İcra ve İflas Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Bu kanun, icra takibinin nasıl yapılacağını, icra dairelerinin yapısını ve görevlerini, borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde ele alır. İcra ve İflas Kanunu, alacaklıların alacaklarını adil ve hızlı bir şekilde tahsil etmelerini sağlamakla birlikte, borçlunun da mağdur edilmemesi için gerekli düzenlemeleri içerir. 

İcra Takibinin Çeşitleri

ilamlı icra ilamsız icra

Bu süreç, alacaklının borçludan alacağını elde etme amacıyla başvurduğu resmi ve yasal prosedürleri kapsar. İcra takibinin ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki ana türü bulunmaktadır. Her bir takip türü, farklı durumlar ve koşullar için özelleştirilmiştir, detaylı incelenmesi gereken spesifik prosedürleri barındırır. 

1. İlamlı İcra Takibi 

Mahkeme kararıyla (ilamla) alacaklının lehine verilen bir hükmün icra edilmesi sürecidir. Bu tür takip, mahkemenin kesinleşmiş kararını gerektirir. 

  • Kesinleşmiş Mahkeme Kararı

Mahkeme tarafından verilmiş ve tüm yasal itiraz süreçleri tamamlanmış olan, dolayısıyla kesinleşmiş bir kararın icra edilmesi işlemidir. Bu, alacaklının alacağını tahsil etme sürecinde en sağlam temeli oluşturur. 

  • Kesinleşmemiş Mahkeme Kararı

Mahkeme kararının henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, belirli koşullar altında icra işleminin başlatılmasına izin veren bir süreçtir. Bu, genellikle acil durumlarda veya belirli yasal güvenceler altında uygulanabilir. 

2. İlamsız İcra Takibi 

Mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan doğrudan icra dairesine başvurularak yapılan icra takibidir. En sık karşılaşılan örneği, senet tahsilatıdır. Bu tür takip, genellikle aşağıdaki belgelere dayanılarak gerçekleştirilir. 

  • Kambiyo Senedi

Poliçe, bono gibi kambiyo senetlerine dayanarak yapılan bir takip türüdür. Bu senetler, yasal olarak belirli bir ödeme yükümlülüğünü temsil eder. 

  • Çek

Ödenmemiş çekler nedeniyle alacaklının başvurduğu takip türüdür. Çekin ödeme gücünü teminat altına almak için önemli bir yöntemdir. 

  • Ödenmeyen Kira Bedeli

Kira sözleşmesinden kaynaklanan alacakların tahsil edilmesi amacıyla kullanılır. Kira alacaklarının tahsilinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. 

  • Nafaka 

Nafaka yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda alacaklı tarafından başlatılır. 

Her bir icra takibi türü, belirli hukuki süreçler ve prosedürler çerçevesinde işler. Hak kaybına uğramamak için uzman icra avukatlarıyla çalışmak önemlidir. 

İcra Takibi Nasıl Başlatılır? 

icra takibi nasıl başlatılır

İcra takibinin başlatılması, alacaklılar için borçlularından alacaklarını yasal yollarla tahsil etme sürecinin ilk adımıdır. Bu süreç, belirli adımların ve prosedürlerin izlenmesini gerektirir. Her iki takip türünde de alacaklının takip başlatmak için icra dairesine başvurması gerekir. Başvuru süreci, alacaklının talebinin resmi olarak kaydedilmesi ve icra işlemlerinin yürütülmesi için gerekli adımların atılmasını sağlar. Süreci bir icra avukatı ile takip etmek daha etkili ve sağlıklıdır. 

1. Başvuru Dilekçesi ve İçeriği 

İcra takibi dilekçesi, takibin başlatılması için icra dairesine sunulan resmi bir belgedir. Dilekçede: 

  • Alacaklının ve borçlunun kimlik bilgileri 
  • Alacağın miktarı 
  • Alacağın kaynağı (örneğin, bir sözleşme veya senet) 
  • Takip türü (ilamlı veya ilamsız) 

Bilgileri yer almalıdır. Dilekçe, alacaklının talebinin açık ve net bir şekilde ifade edilmesini sağlamak için dikkatlice hazırlanmalıdır. 

2. Gerekli Belgeler ve Hazırlanışı 

İcra takibinde gerekli belgeler, alacağın doğruluğunu ve yasallığını kanıtlar nitelikte olmalıdır. İlamlı icra takibinde, mahkeme kararı; ilamsız icra takibinde ise alacağa dayanak teşkil eden sözleşme, fatura, çek, senet gibi belgeler gerekir. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, takibin başarıyla ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. 

3. Yetkili İcra Dairesi ve Başvuru Süreci 

İcra takibi, borçlunun mal varlığının bulunduğu yerdeki icra dairesi tarafından yürütülür. Alacaklının takibin yapılacağı yetkili icra dairesini doğru belirlemesi ve gerekli tüm belgelerle birlikte başvuru dilekçesini bu daireye sunması gerekir. Başvuru süreci, icra dairesindeki kayıt işlemlerinin tamamlanması ve icra işlemlerinin resmi olarak başlatılmasıyla sonuçlanır. 

Alacağın tahsil edilmesi için gerekli belgeler toplanmalı ve yetkili icra dairesine başvuru yapılmalıdır. Bütün bu süreç hukuki bilgi gerektirdiği için İcra ve İflas Hukuku’nda uzman avukatlarla hareket etmek en doğrusudur. Aksi takdirde, hak kayıpları yaşanabilir. 

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

Süreç, takip dilekçesinin icra dairesine sunulmasıyla başlar ve alacaklının alacağının tamamen tahsil edilmesi veya icra dosyasının kapanmasıyla sonlanır. Süreç boyunca hem alacaklı hem de borçlu için belirli yükümlülükler ve haklar söz konusudur. 

1. Tebligat ve Yasal Süreçler 

Alacaklı, icra takibini başlattıktan sonra icra dairesi tarafından borçluya bir ödeme emri tebligatı yapılır. Bu tebligat, borçlunun borcu ödemesi veya itiraz etmesi için verilen yasal süreyi başlatır. Tebligat, borçluya yasal hakları hakkında bilgi verir ve sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlar. 

2. Ödeme Emri ve Borçlunun Yükümlülükleri 

İcra takibi ödeme emri, borçluya tebliğ edilen ve borcun ödenmesini talep eden resmi bir belgedir. Ödeme emri, borçlunun borcu belirtilen süre içinde ödemesi gerektiğini belirtir. Borçlu bu süre zarfında borcunu ödeyebilir, itiraz edebilir veya ödeme planı teklif edebilir. 

3. Haciz İşlemleri ve Kapsamı 

İcra takibinde haciz, borçlunun borcunu ödemediği veya itirazda bulunmadığı durumlarda alacaklının başvurabileceği bir işlemdir. Haciz işlemi, borçlunun mal varlıklarına el konularak, bu varlıkların satışı yoluyla borcun tahsil edilmesi sürecidir. Haciz, taşınır ve taşınmaz mallar, maaşlar ve banka hesapları gibi borçlunun varlıklarını kapsayabilir. 

4. İtirazlar ve İptal Davaları 

Takibe itiraz, borçlunun ödeme emrine veya haciz işlemine karşı çıkması için kullanabileceği yasal bir haktır. İtiraz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine yapılmalıdır. İptal davaları ise, icra takibinin hukuka aykırı olduğuna dair iddialar üzerine açılabilir ve icra işlemlerinin durdurulmasını talep edebilir. 

5. İcra Dosyasının Kapanması ve Sonuçlanma 

İcra takibinin kapanması, borcun tamamen tahsil edilmesi, taraflar arasında anlaşmaya varılması veya yasal süreçlerin tamamlanmasıyla icra dosyasının resmi olarak kapanmasıdır. İcra dosyasının kapanması, takibin sona erdiğini ve alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisinin sonlandığını gösterir. 

İcra süreci, alacaklıların alacaklarını adil ve hızlı bir şekilde tahsil etmelerine olanak tanırken, borçlulara da haklarını savunma ve borçlarını yapılandırma fırsatı sunar. Her adımda, tarafların hakları ve yükümlülükleri dikkatlice değerlendirilir, böylece süreç adaletli bir şekilde ilerler. 

İcra Takibi Masrafları

icra avukatı ücret

İcra işlemlerinde, alacaklının alacağını tahsil etme süreci boyunca çeşitli harçlar ve masraflar ortaya çıkar. Bu masraflar, icra işlemlerinin doğası gereği kaçınılmazdır ve genellikle alacaklı tarafından önceden karşılanır. İcra takibi masrafları, icra dairesi harçlarından tebligat masraflarına; bilirkişi ücretlerinden avukatlık ücretine kadar geniş bir yelpazede değişkenlik gösterir. Bu masrafların bilincinde olmak, süreci başlatmadan önce alacaklılar için önemli bir adımdır. 

1. İcra Dairesi Harçları ve Hesaplama 

Takip masrafları, işlem başlatılması için icra dairesine yapılan başvuru sırasında ödenmesi gereken harçları içerir. Bu harçlar, alacağın miktarına göre değişiklik gösterir ve genellikle icra takibinin türüne bağlı olarak belirlenir. İcra dairesi harçlarının hesaplanması, belirlenen tarifelere göre yapılır ve alacak miktarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanabilir. 

2. Tebligat Masrafları ve Görevlendirme Ücretleri 

İcra takibinde tebligat masrafları, borçluya yapılan tebligat işlemleri için ortaya çıkan masraflardır. Bu masraflar, tebligatın elektronik tebligat veya posta yoluyla yapılmasına bağlı olarak değişir. Ayrıca, icra işlemleri sırasında görevlendirilen personelin (örneğin, icra memurları) hizmetleri için ödenmesi gereken ücretler de bu kategori altında değerlendirilir. 

3. Bilirkişi Ücretleri ve Ek Masraflar 

Takip sırasında, özellikle taşınmazların değer tespiti gibi durumlarda bilirkişi atanması gerekebilir. Bilirkişi ücretleri, atanmış olan bilirkişinin yaptığı çalışma karşılığında ödenen tutardır. Bu masraflar, icra dosyasına eklenir ve genellikle icra işleminin sonunda borçludan tahsil edilir. Ek masraflar, haciz işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer giderleri (örneğin, taşıma ve depolama ücretleri) kapsar. 

4. Avukatlık Ücreti ve Hukuki Danışmanlık 

İcra takibi avukatlık ücreti, alacaklının avukat tarafından temsil edilmesi durumunda ödenmesi gereken ücrettir. Bu ücret, avukatın hizmetlerinin karşılığı olarak alacaklı tarafından karşılanır ve genellikle avukat ile müvekkil arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Hukuki danışmanlık hizmetleri, icra sürecinin her aşamasında alacaklının haklarının korunmasına yardımcı olur ve sürecin etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. 

İcra masrafları, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için önemli bir faktördür. Alacaklılar, icra işlemlerini başlatmadan önce bu masrafların farkında olmalı ve bütçelerini buna göre planlamalıdır. Bu masrafların büyük bir kısmı, icra işlemleri sonucunda borçludan tahsil edilebilir; ancak, sürecin başında bu masrafların alacaklı tarafından ödenmesi gerekebilir. 

İcra Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

İcra işlemleri sırasında alacaklı ve borçluların haklarını korumak ve olası hukuki risklerden kaçınmak için dikkatli olunması gereken bazı önemli noktalar vardır. Takibe başlamadan önce ve süreç boyunca yasal mevzuata uygun hareket etmek, süreleri doğru takip etmek ve avukatla düzenli iletişim içinde olmak, bu sürecin verimli ve hızlı şekilde yönetilmesine yardımcı olur. 

1. Yasal Mevzuata Uygunluk ve Dikkatli İzleme 

Yasal mevzuat, icra işlemlerinin nasıl yürütüleceğini detaylandıran yasal kurallar ve prosedürler bütünüdür. İcranın her aşamasında, İcra ve İflas Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuata uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Yasal mevzuata uygunluk, sürecin hukuka uygun ilerlemesini sağlar ve olası itirazlara karşı koruma sağlar. 

2. Sürelerin Takibi ve Hak Kaybı Riski 

İcra takibi süreleri dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biridir. Takip sürecinde belirli işlemler için yasalar tarafından belirlenmiş kesin süreler bulunmaktadır. Bu sürelerin kaçırılması, hak kaybına ve sürecin aksamasına neden olabilir. Örneğin, borçlunun itiraz hakkını kullanma veya alacaklının haciz işlemi başlatma süresi gibi kritik zaman dilimlerine dikkat edilmesi önemlidir. 

3. Avukatla İletişim ve Belge Takibi 

Alacak tahsili sürecinin etkin yönetimi için kritik bir faktördür. Alacaklıların ve borçluların, süreci hukuki açıdan doğru bir şekilde yönlendirebilmek için bir avukatla çalışmaları önerilir. Avukatla düzenli iletişim, sürecin mevcut durumu, atılması gereken adımlar ve sunulması gereken belgeler hakkında güncel bilgi alınmasını sağlar. Avukat, müvekkilinin haklarını korumak ve yasal süreci etkili bir şekilde yönetmek için gereken hukuki danışmanlığı sağlar. 

İcra takibinde dikkat edilmesi gereken bu önemli noktalar, alacaklıların alacaklarını hızlı ve etkili bir şekilde tahsil etmelerine; borçluların ise haklarını koruyarak olası haksızlıklara karşı kendilerini savunmalarına yardımcı olur. Yasal mevzuata uygunluk, sürelerin doğru takibi ve avukatla sürekli iletişim, sürecin sorunsuz şekilde yönetilmesinde kilit rol oynar. 

Borçlu ve Alacaklının Hakları 

İcra ve İflas Kanunu, borçlunun korunması ve alacaklının alacağını tahsil etme hakkını teminat altına alır. Bu haklar, her iki tarafın da yasal yükümlülüklerini yerine getirirken adaletli bir muamele görmesini garanti eder. 

1. Borçlunun İtiraz Hakkı ve Yasal Yollar 

Borçlunun icra takibine itirazı, borçlunun kendisine yapılan icra işlemleri karşısında sahip olduğu en önemli haklardan biridir. Borçlu, takibe konu olan borcun varlığı, miktarı veya hukuki sebebi hakkında itirazda bulunabilir. Bu itiraz, icra takibinin durdurulması veya iptal edilmesi sonucunu doğurabilir. İtiraz süreci, borçlunun yasal haklarını korumak için özenle takip edilmesi gereken bir süreçtir ve belirlenen süreler içinde yapılmalıdır. Ayrıca, borçlu yasal yollara başvurarak, örneğin itirazın iptali davası açarak, haklarını daha geniş bir çerçevede savunabilir. 

2. Alacaklının Tahsil Hakkı ve Yasal Koruma 

Alacaklı, vadesi geçen ve ödenmeyen borçların tahsil edilmesi için icra dairesine başvurabilir. Bu hak, alacaklının borcun ödenmemesi durumunda yasal yollara başvurarak alacağını koruyabilmesini sağlar. Alacaklının tahsil hakkı, icra takibi başlatma, haciz işlemleri yapma ve gerekirse borçlunun mal varlığı üzerindeki haklarını satış yoluyla nakde çevirme yetkisini içerir. Ayrıca, alacaklılar için yasal koruma, borçlunun mal varlığının değerinin korunması ve satış işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesini kapsar. 

Haciz Nedir? 

Haciz, alacağı tahsil etmek amacıyla borçlunun mal varlığına yasal olarak el konulması ve bu varlıkların yasal prosedürlere uygun olarak satışa çıkarılması işlemidir. Haciz işlemi, borçlunun ödeme yapmaması veya yeterli güvence sunmaması durumunda alacaklının başvurabileceği bir yöntemdir. Borçlunun maaşından taşınmazına kadar geniş bir yelpazedeki varlıklarını kapsayabilir. 

Haciz Çeşitleri ve Uygulama Alanları 

Haciz çeşitleri” arasında taşınır haczi, taşınmaz haczi, maaş haczi gibi farklı türler bulunmaktadır. Her bir haciz türü, belirli bir mal varlığı kategorisine yöneliktir ve alacaklının alacağını en etkili şekilde tahsil etmesine olanak tanır. 

Haciz İşlemleri ve Yasal Süreç 

Haciz işlemleri, icra dairesi tarafından yürütülen ve borçlunun mal varlığına el konulmasını içeren yasal prosedürlerdir. Haciz süreci, alacaklının icra takibi başvurusuyla başlar ve yasal süreçlere uygun olarak ilerler. Haciz işlemleri, borçlunun mal varlığının değerlendirilmesi, ilanı ve satışı aşamalarını içerir. Bu süreç, alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için gereklidir. 

Haczedilemez Mallar ve Koruma Kapsamı 

Borçlunun temel ihtiyaçlarını korumak amacıyla yasal olarak haczedilemeyen mal varlığına haczedilemez mallar denir. Bu kapsamda kişisel eşyalar, aile bireylerinin temel ihtiyaçları için gerekli olan mallar ve borçlunun asgari geçim şartlarını sağlayacak düzeydeki gelir ve maaşlar haczedilemez. Bu koruma kapsamı, borçlunun ve ailesinin mağdur edilmemesi amacını taşır. 

Haciz, alacaklılar için borçlarını tahsil etme sürecinde önemli bir araç olmakla birlikte, borçlular için de bazı koruyucu tedbirler içerir. Haciz sürecinin yasal çerçevelere uygun olarak yürütülmesi, her iki tarafın da haklarının korunmasını sağlar. 

İcra Takibi Avukatı

icra avukatı

Ödenmeyen borçların tahsilinde icra takibi avukatının rolü son derece önemlidir. İcra avukatları, alacakların yasal yollarla tahsil edilmesi sürecinde hem alacaklıları temsil eder hem de bu süreçte alacaklıların haklarının korunmasına yardımcı olur. Uzmanlık ve deneyimleri sayesinde, icra sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Avukatlar, karmaşık hukuki prosedürlerin üstesinden gelme, müzakere yoluyla anlaşmaların sağlanması ve gerekirse yargı önünde temsil gibi çeşitli hizmetler sunar. Ankara’da icra avukatına ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1. İcra Takibi Avukatı Tutmanın Avantajları 

İcra takibinde avukat tutmanın birçok avantajı vardır. Bu avantajlar arasında; icra sürecinin hızlandırılması, hukuki prosedürlerdeki karmaşıklıkların üstesinden gelinmesi ve alacaklının en iyi şekilde temsil edilmesi yer alır. Avukatlar, icra takibinin her aşamasında doğru stratejilerin belirlenmesine yardımcı olur, borçluya karşı yasal baskı araçlarını etkin bir şekilde kullanır ve mümkün olan en kısa sürede alacağın tahsilini sağlamak için gerekli tüm yasal yolları dener. 

2. İcra Takibi Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

İcra takibi avukatı seçimi, borcun tahsil edilmesi için kritik öneme sahiptir. Doğru avukatı seçmek, alacaklının lehine sonuçlar elde edilmesini sağlar. Avukat seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında avukatın deneyimi, icra ve iflas hukuku alanındaki uzmanlığı, önceki davalarındaki başarı oranı ve iletişim becerileri bulunur. Ayrıca, avukatın müvekkille düzenli olarak bilgi paylaşımı yapması ve süreç hakkında şeffaf olması da önemlidir. 

3. İcra Avukatı Ücretleri 

İcra takibi avukat ücreti, avukatlık hizmetlerinin karşılığında ödenen bedeldir. Bu ücret, genellikle avukatın hizmetlerinin kapsamı, sürecin karmaşıklığı ve tahsil edilecek alacak miktarına göre değişir. Avukatlık ücreti; sabit bir ücret, alınacak miktarın belirli bir yüzdesi şeklinde veya saatlik hizmet bedeli olarak belirlenebilir. Avukatla yapılan anlaşmada ücretin nasıl hesaplanacağı ve ödeme koşulları net bir şekilde belirtilmelidir. 

İcra takibinde avukatın desteği, alacaklının haklarının korunması ve alacağın etkili bir şekilde tahsil edilmesi açısından büyük değer taşır. Avukat, yalnızca hukuki temsil sağlamakla kalmaz; aynı zamanda süreç boyunca alacaklıya rehberlik eder ve borcun hızlı şekilde tahsil edilmesi için gerekli stratejileri belirler. 

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta