İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara 

Büromuz, işçilerin hukuki problemlerine çözüm üretmek amacıyla iş hukuku avukatı Ankara hizmeti sunmaktadır. Avukatlık mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve ilkeleri kendimize rehber edinerek, başta iş davaları olmak üzere hukukun birçok dalında müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. İş davalarının başlangıcından sonuna değin geçen bu yorucu ve uzun süreçte, müvekkillerimizi her adımda bilgilendirmekte ve davanın en kısa süre içerisinde başarılı şekilde sonuçlandırılmasını hedeflemekteyiz.   

Gerek iş hukuku gerek diğer hukuk alanlarında daima hızlı ve etkili çözümler üretmekteyiz. Ankara iş avukatı olarak, hukukun bu önemli alanında haksız şekilde işten çıkarılan işçilerin haklarına kavuşması amacı ile yıllardır avukatlık hizmeti sunmaktayız. Mesleki vizyonumuz ve kendimize ilke edindiğimiz kurallar çerçevesinde; avukata danışma hizmeti almak isteyen işçilere, profesyonel avukatlık desteği vermekteyiz.  

İş davaları ile işveren ve işçi arasında yaşanan hukuki problem ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bu nedenle avukat, tarafların iş hukukundan kaynaklanan hak kayıpları yaşamaması adına büyük bir rol oynar. Ana faaliyet alanımız iş hukuku avukatı Ankara olsa da Kira Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Kira Hukuku, Ankara boşanma avukatı, icra avukatı ve işçi avukatı olarak da etkin şekilde avukatlık hizmeti yürütmekteyiz. 

İş Hukuku Nedir? 

Sözlü ya da yazılı bir iş sözleşmesi kapsamında, belirli bir ücret karşılığında işveren bağlı şekilde; onun talimat ve emirleri doğrultusunda çalışan işçiler ve işverenler arasındaki sorumluluk ve hakları düzenleyen hukuk dalına, iş hukuku denilmektedir.  

Bu hukuk alanı, işçi ve işverenler arasındaki hukuki ilişkileri ve uyuşmazlıkları düzenlemektedir. Kişinin ücret karşılığında, zihin veya beden gücü ille işverenin emri altında çalışıyor olması iş hukuku kapsamına girmesi için yeterlidir. Yani vasıflı bir pozisyonda bulunmanın bu açıdan bir önemi bulunmamaktadır. Kişi, mühendislik gibi vasıflı bir işte çalışıyor olsa dahi; İş Kanunu açısından işçi pozisyonundadır. Çalışanlar iş yerinde herhangi bir uyuşmazlık yaşadığı takdirde, Ankara iş hukuku avukatı ile iletişime geçmelidir.

Bu kapsamda; temizlik şirketinde çalışan personelden fabrika işçisine, markette çalışan reyon görevlisinden yazılım şirketinde çalışan bir mühendise kadar birçok kişi iş hukuku kapsamında çalışmaktadır. Ancak devlet memurları veya ev hizmetlerinde çalışanlar, iş hukuku kapsamına girmemektedir. Yazının ilerleyen kısımlarında iş hukuku kapsamına girmeyen işlere değinilecektir. 

İş Hukukunun Alanları 

İş hukuku; ekonominin, iş dünyasının ve insan haklarının hızlı şekilde gelişmesi nedeni ile sürekli olarak genişlemeye devam eden bir hukuk alanıdır. Hukukun bu kapsamlı disiplinini, daha kolay kavramak için iş hukukunu 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve iş hukukunun genel esaslarıdır. 

Bireysel iş hukuku kapsamında, işçi ve işverenler arasındaki hukuki ilişkilerle ilgili düzenlemeler dikkat çekmektedir. İşçi ve işveren arasında iş ilişkisinin kurulması, bu ilişkinin içeriği ve özellikleri, tarafların birbirlerine karşı olan hak ve borçları, iş akdinin sona ermesi ve bunun devamında ortaya çıkan işçilik alacakları ve tazminatlar; bireysel iş hukuku kapsamına girmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Basın İş Kanunu gibi kanunlar ile genel anlamda iş hukuku düzenlenmiştir. 

Toplu iş hukuku ise işçilerin bireysel olarak değil; bir araya gelmeleri halinde ortaya çıkan sendikaların, devlet ve işverenlerle olan ilişkilerini incelemektedir. Sendikaların oluşması, faaliyet alanları, toplu iş sözleşmeleri ve görüşmeler ya da sendikal özgürlük ve haklar; toplu iş hukuku kapsamında olmaktadır. 

İş hukukun genel esasları altında ise iş yeri, işçi, işveren ve alt işveren gibi alt kavramlar, iş hukukunun temel özellikleri, bu disiplinin kaynakları, yaptırımlar ve yargı ayağı işlenmektedir. 

İş Hukukunun Özellikleri 

İş hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran başlıca özellikler şu şekildedir: 

 • İş hukukunda işçinin, işverene kıyasla daha güçsüz bir pozisyonda bulunduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle işçilerin sahip olduğu haklar, işverenlere karşı korunmaktadır. İşçinin haklarına ulaşması ve işveren tarafından sömürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
 • İş sözleşmelerinde işçinin özellikleri, işin kapsamı, ücret ve çalışma şartları gibi düzenlemeler dikkate alınır. Yapılan düzenlemeler ile işçinin temel hakları koruma altına alınır. 
 • Taraflar arasında bir uyuşmazlık meydana geldiği takdirde, kanun hükümleri işçi lehine yorumlanmaktadır. Ancak bu lehe yorumlama konusunu geniş anlamda algılamamak gerekir. 
 • Kamu düzenini ilgilendiren konulara sahip olması nedeni ile yalnızca özel hukuk alanına girmemektedir. İçerisinde devlet kurumları da ilgilendiren düzenlemeler bulunması nedeni ile karma bir yapıya sahiptir. 
 • İş hukuku dinamik bir yapıya sahiptir. Her geçen gün daha da büyümekte ve gelişmektedir.  

Görüldüğü gibi iş hukukunu diğer disiplinlerden ayıran belli özellikler bulunmaktadır. Geniş düzenleme ve hükümlere sahip olması sebebi ile uzmanlaşması zor ve vakit alan bir daldır. Bu sebeple çalışma hayatında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için; tecrübeli ve en iyi Ankara iş hukuku avukatı ile çalışmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. İş avukatı ile hareket edildiği takdirde, uyuşmazlık çok daha kolay ve pratik şekilde çözüme ulaşacaktır. 

İş Hukukunun Kapsamı 

İş Hukuku, bir hizmet sözleşmesiyle işverenin emir ve talimatı altında çalışan işçi ve bu işçiyi çalıştıran işveren arasındaki hukuki ilişkileri düzenler. İş Hukuku içinde değerlendirilen bazı sözleşmeler 4857 Sayılı İş Kanunu’na girerken; bazı sözleşmeler de Borçlar Hukuku alanına girmektedir.  

Bu nedenle İş Hukuku kavramını daha iyi kavrayabilmek için bu hukuk alanının, hangi tür hukuki ilişkileri kapsadığını iyi bilmek gerekir. Biz de bu noktada işçilerin haklarına ulaşabilmesi amacı ile işçi avukatı olarak hizmet vermekteyiz.  

Örneğin; kendi hesabına, serbest ve bağımsız şekilde çalışan kişiler, İş Hukuku kapsamında değildir. Çünkü İş Hukuku; bir işveren adına, onun talimatına ve emirlerine bağlı şekilde görülen işler hakkındaki hukuki ilişkileri düzenler. İş hukuku avukatı Ankara da bu kanun uyarınca işçilerin haklarını elde etmesinde bir araç görevi görür.  

İşçiyle işveren arasında kurulan iş sözleşmesi; taraflardan herhangi birinin ölümüyle, tarafların anlaşmasıyla, sözleşme süresinin dolması ya da fesih yoluyla sona erebilir. İş sözleşmesinin sona ermesinde feshin nasıl gerçekleştiği iş davalarında önem arz eder. Çünkü, işçinin alacağı tazminat da bu feshe bağlıdır.  

Feshin; haklı ya da haksız olması, geçerli veya geçersiz fesih olmasına gibi durumlar karşısında, işçinin alacakları da etkilenir. İş davaları, hukukun ayrıntılı bir dalıdır. Bu nedenle, bir hak kaybı yaşamamanız adına Ankara işçi avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

iş avukatı ankara

Hangi İşler İş Kanunu Kapsamına Girmez? 

Taraflar arasında kurulan iş sözleşmeleri her zaman İş Kanunu kapsamında sayılmayabilir. Bazı iş ve iş kolları İş Kanunu dışarısında bırakılmıştır. Bu işleri düzenleyen kanunlar ise farklıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun dördüncü maddesi ile İş Kanunu kapsamında olmayan işlerin neler olduğu belirtilmiştir. Bu maddede sayılmayan işler ise İş Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu 4. madde doğrultusunda, İş Kanunu’na tabi olmayan işler şunlardır: 

 • Hava Taşıma İşleri 

Hava taşıma işleri İş Kanunu kapsamına girmez. Bu işleri düzenleyen özel bir kanun da bulunmamaktadır. Bu alandaki iş ve işlemler, Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. Pilot, kabin memuru veya hostes gibi uçuş personellerinin iş sözleşmeleri, İş Kanunu kapsamında değildir. Bu sebeple, hava taşıma işlerinde çalışan personellerin hak ve alacakları İş Mahkemesi’nde görülmemektedir. 

 • Deniz Taşıma İşleri 

Liman, iskele veya kıyılarda; karadan gemiye veya gemiden karaya yapılan boşaltma ve yükleme gibi işler deniz taşıma işleridir. Bu işler, Deniz İş Kanunu’na tabi olması nedeni ile İş Hukuku kapsamına girmez. 

 • Aile Ekonomisinde Yapılan İşler 

Bir ailenin, 1. dereceden 3. dereceye kadar akraba bağına sahip olan bireyleri arasında; dışarıdan herhangi 3. bir kişinin katılmadan yapılan el sanatları işleri İş Kanunu kapsamında değildir. Halı veya yorgan dokuma gibi işler buna örnektir.  

 • 50’den Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşleri 

50 de dahil, 50’den daha az işçinin çalıştığı tarım ve orman işleri İş Kanunu kapsamına girmez. Bu tarz işlerde çalışan kişiler, Borçlar Kanunu’na tabidir. 

 • Ev Hizmetleri 

Temizlik, çamaşır veya yemek gibi günlük ev işlerinde çalışan kişiler, İş Kanunu kapsamına girmemektedir. Bu tarz işlerde çalışan kişiler, işverenleri ile hukuki uyuşmazlık yaşadıkları takdirde Borçlar Kanunu doğrultusunda haklarını aramaktadır. 

 • Sporcular  

Sporcular da İş Kanunu kapsamına girmemektedir. Ancak spor kulübü çatısında çalışan diğer çalışanlar İş Hukuku kapsamında değerlendirilir. 

 • Esnaf ve Sanatkarlar 

Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ikinci maddede sayılan, 3 veya daha az kişinin çalıştığı yerler de İş Kanunu kapsamında sayılmaz. Buna göre; seyyar veya sabit çalışan, sermayeye ek olarak vücut emeğini de ortaya koyan ve gelirleri tacir niteliğinde bulunmayan kişiler ile bu kişilerin yanında çalışan kişiler, İş Kanunu’na tabi değildir. 

Yukarıda sayılanlara ek olarak; çıraklar ve rehabilite edilenler de İş Hukuku kapsamında değerlendirilmez. Bu tarz işlerde çalışan kişiler, İş Kanunu’na tabi olmadığı için; işçilik hakları da İş Mahkemeleri’nde değil, genel düzenlemeler uyarınca diğer mahkemelerde görülmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Ankara iş hukuku avukatı olarak bize ulaşabilirsiniz.

ankara iş hukuku avukatı

İş Hukuku Avukatı Kimdir? 

İş davalarında deneyim sahibi olan ve bu alanda uzmanlık edinen avukatlara, iş hukuku avukatı veya iş ve sosyal güvenlik hukuku avukatı denir. İş avukatları; işçi ve işveren arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılması için görev almaktadır. İş mahkemesi avukatları, İşverenlere hukuki danışma hizmeti verebileceği gibi; işçilerin de çalışmaları nedeni ile hak kazandıkları alacaklarına ulaşması açısından yol gösterici bir role sahiptir. 

İş hukuku avukatı, görevi itibariyle işçi hakları alanında uzmanlığa sahip olmalıdır. Aksi takdirde vekillik hizmeti sunduğu müvekkili, hak kayıpları ile karşı karşıya kalabilir. Bu uzmanlığa sahip olmak için belirli dava türlerinde yoğunlaşmak ve mevzuatı düzenli olarak takip etmek gerekir. Alanında en iyi iş avukatı ile çalışmak, haklarınıza daha hızlı ve kesin şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Büromuz da uzun yıllar boyunca edindiği tecrübe ile iş hukuku avukatı Ankara için hizmet sunmaktadır. İş davalarına ilişkin merak ettiklerinizi bize sorabilir, alamadığınız işçilik alacakları için büromuzla iletişime geçebilirsiniz. 

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar? 

Sahip olduğu özellikler ve detaylı düzenlemeler nedeni ile iş hukuku, spesifik bir hukuk alanıdır. İş hukuku avukatları bu alanda çalışma yapmakta ve uzmanlığını da bu alan üstünde edinmektedir.

Ülkemizde de bu hukuk alanına giren; kıdem ve ihbar tazminatı davaları, işe iade davaları, iş kazası davaları ve hizmet tespit davaları gibi binlerce dava görülmektedir. Ankara da sahip olduğu nüfus ve ekonomik yapı sebebi ile iş davaların çok yoğun şekilde görüldüğü şehirlerimizden birisidir. Bu doğrultuda iş avukatı, aşağıdaki iş ve işlemleri yerine getirmektedir:  

 • İşçi ile işveren arasında düzenlenen iş sözleşmelerinin, tarafların talep ve istekleri doğrultusunda hazırlanması 
 • İş sözleşmesinin usule uygun olacak şekilde erdirilmesi 
 • Taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıkları çözüme ulaştırmak için; iş mahkemelerinde davaların açılması ve takibi 
 • İş hukukundan kaynaklanan icra takiplerinin sonuçlandırılması 
 • İşverenlere düzenli hukuki danışma hizmetinin sunulması 
 • İşveren bünyesinde bulunan birimlerin, iş hukuku kanunu açısından bilgilendirilmesi ve hukuki alt yapının meydana getirilmesi 
 • İşçinin alamadığı işçilik alacaklarına ulaşabilmesi için hukuki adımların atılması ve sürecin takip edilmesi 

Bu işlemler profesyonel şekilde takip edilmesi gereken; aksi takdirde büyük hak kayıplarının ortaya çıkabileceği işlemlerdir. Bu nedenle iş davaları alanında uzmanlık edinen, Ankara iş hukuku avukatları ile hareket etmek; sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılması açısından doğru bir adım olacaktır.

İş Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?  

İş hukuku avukatı Ankara işçi ve işveren arasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde etkilidir. İş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda tecrübeli ve uzman iş davası avukatı ile hareket edildiği takdirde, en kısa sürede en etkili sonuca ulaşılır. Hukukun oldukça kapsamlı ve geniş bir alanı olması sebebi ile bu alanda uzman olan bir avukatla çalışmak, haklarınıza tam olarak ulaşmak için oldukça önemlidir. Alanında yetkin bir iş avukatı, iş ilişkisinden kaynaklanan sorunların çözümünde; işçiye yol gösterecek düzeyde beceri ve bilgi sahibi olmalıdır. Bu sebeple, iş avukatı üzerinde büyük bir sorumluluk taşır.  

Kanun, işveren karşısında maddi açıdan daha zayıf konumda bulunan işçiyi korur. Ancak iş mahkemesi davaları, niteliği itibariyle hukuk davalarıdır. Yani, mahkeme resen araştırma yoluna gitmez. Hak kaybına uğrayan işçi, dava açtığı takdirde talepleri ile bağlıdır. Herhangi bir hukuki işlem gerçekleştirmeden önce; iş hukuku avukatı Ankara ile görüşmek büyük önem arz eder. Usule ve esasa hakim olunmadan dava açıldığı takdirde, hak kayıplarına uğramak oldukça olasıdır. Bu sebeple işçi hakları konusunda deneyimli bir iş avukatı ile hareket etmek, sürecin daha sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlar.  

 • Kıdem Tazminatı ve İş Hukuku Avukatı Ankara 

Kıdem tazminatı, 1 senelik çalışma süresini dolduran işçilere ödenen bir tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kıdemini doldurması ve haksız şekilde işten çıkarılması gerekir. Bununla birlikte, kanunda belirtilen işçi için haklı fesih nedeni sayılan haller nedeniyle istifa eden işçi de kıdem tazminatı alabilir. Ücret alacaklarının eksik ödenmesi, emeklilik, askerlik görevi ve kadın işçi için evlilik gibi durumlar; işçi açısından haklı fesih nedenidir. Tazminatı ödenmeyen işçi, alanında uzman bir iş hukuku avukatı Ankara ile dava açarak tazminatını alabilir.   

İşverenler, bu tazminatı ödememek amacıyla farklı yollara başvurabilir. Bu sebeple, oldukça büyük bir öneme sahip olan kıdem tazminatı hakkının kaybedilmemesi için uzman bir iş avukatı ile hareket etmek sağlıklı olacaktır. Zira kıdem tazminatı davasının usulü ve esası yönünden yeterli bilgiye sahip olmayan işçi, tazminatsız şekilde işten çıkartılabilir. Güncel Yargıtay kararlarını ve mevzuatta yaşanan değişiklikleri yakından takip eden iş avukatları, bu hakkın kazanılması için işçinin hakkını en etkili şekilde savunacaktır. Olası bir hak kayıpları ile karşılaşmak istemiyorsanız Ankara avukat ile süreci takip etmenizi tavsiye ederiz. 

 • İhbar Tazminatı Davası ve İş Avukatı  

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini bildirimsiz şekilde fesheden tarafın; diğer tarafa ödemesi gereken bir tazminat türüdür. Kanunda belirlenen ihbar sürelerine uymaksızın sözleşmeyi sona erdiren taraf, bu tazminatı ödemek zorunda kalır. İhbar tazminatını sadece işveren ödemez. İhbar süresine uymaksızın sözleşmeyi haksız şekilde fesheden işçi de ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. İş hukuku avukatı Ankara ile görüşüp bilgi almayan birçok işçi, bu tazminatı gözden kaçırmaktadır. İhbar sürelerini ve bu hakkın hangi hallerde doğacağını öğrenmek isteyen işçi, bir iş mahkemesi avukatı ile görüşmelidir.  

 • İşe İade Davasında İş Hukuku Avukatının Önemi  

İş güvencesi kapsamında bulunan işçi, geçerli bir neden olmadan işten çıkartılamaz. Aksi durumda, işçi avukatı ile dava açılabilir. Davanın kazılması halinde işçi, eskine işine geri dönecektir. İş güvencesi kapsamında olmak için en az 6 ay kıdeme sahip olmak, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmak ve iş yerinde 30’dan fazla kişinin çalışması gerekir. Bu şartları taşıyan işçi, haksız veya geçersiz şekilde işten çıkarılırsa; Ankara iş avukatı aracılığıyla işe iade davası açabilir. Davanın işçi lehine sonuçlanması durumunda işe dönülür ve boşta geçen süreye ilişkin, 4 aylık ücret tutarında bir tazminat alınabilir. Bu karara rağmen işçi, işine başlatılmaz ise 8 aya kadar ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödenmesi mümkündür.  

İşe iade davasında birçok hak düşürücü süre bulunur. Bu sürelerin kaçırılması halinde dava hakkı ortadan kalkar. Bu sebeple işe iade davalarında, bir iş hukuku avukatı Ankara ile hareket etmek önemlidir. Sürelere hakim olan iş mahkemesi avukatı, tanıkların beyanı alınırken veya diğer deliller sunulurken de en etkili yolu izler. Delillerin eksik sunulması, davanın esasına ilişkin yetersiz hukuk bilgisi gibi durumlar; kararın aleyhe gelmesine sebep olabilir. Bu nedenle, işçi avukatı olmaksızın dava açılması pek sağlıklı olmayacaktır.  

 • Fazla Mesai Ücreti ve İş Hukuku Avukatı 

Haftalık 45 saati geçen çalışmalara fazla mesai denir. Fazla mesai yapan işçi, 1 saatlik fazla çalışması karşılığında 1,5 saatlik ücrete hak kazanır. Fazla çalışma ücretlerinin eksik ödenmesi halinde, işçi haklı nedenle sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda hem kıdem tazminatını hem de ödenmeyen fazla mesai ücretlerini talep edebilir. Talebe rağmen ödeme yapılmazsa iş avukatı ile dava açarak bu alacaklar elde edilebilir.  

İşçi fazla mesai yaptığını, işveren ise bu çalışmaların karşılığının ödendiğini ispatlamalıdır. Fazla çalışma; tanık beyanları, işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler veya puantaj kayıtları ile ispatlanır. Fazla mesai ücretinin ödendiği ise ancak yazılı deliller ile ispatlanabilir. İş hukuku avukatı Ankara bu bilgiler ile süreci yürütür. Görüldüğü üzere fazla mesai davasında birçok detay bulunmaktadır. Yeterli hukuki bilgiye sahip olmadan dava açmak, beraberinde hak kayıplarını da getirir. Tecrübeli bir avukat ile davayı takip etmek bu nedenle önemlidir. 

 • İş Kazası Tazminatı 

İşçi güvenliği ve sağlığına ilişkin yeterli önlemlerin alınmaması sebebiyle sık sık iş kazası yaşanmaktadır. Yaşanan iş kazasından sonra işçide ortaya çıkan maluliyet ve kusur oranının tespiti, işçi hakları için büyük öneme sahiptir. Kaza sonucunda işçi hem işgücü kaybına uğrar hem de tedavi süresince çalışamaz. Meydana gelen ve ileride de doğacak maddi kayıpların hasarını en aza indirmek için iş kazası davası hayati öneme sahiptir. Bu davaların oldukça uzun sürmesi ve uzmanlık gerektirmesi nedeni muhakkak bir iş avukatı ile danışılmalıdır.  

İş mahkemesi avukatı, bu uzun ve karışık süreçte hukuki bilgisi ile davayı takip eder. Maluliyet ve kusur oranlarının tespitinde hata olması halinde itiraz eder. Tanıkların beyanları alınırken doğruyu ispatlamak için gerekli olan soruları sordurur. Bu sebeple davanın, konuya hakim bir iş hukuku avukatı Ankara ile titizlikle yürütülmesi gerekir. Dava sırasında atlanan en ufak bir hata bile tazminat miktarını doğrudan etkiler. 

 • Hizmet Tespit Davalarında İş Hukuku Avukatı 

Hizmet tespit davaları, işçinin sigortasız şekilde çalıştırılması halinde açılan bir davadır. Bu dava ile sigorta girişi yapılmayan ya da eksik yapılan işçi, sigortalı hale getirilir. Dava sonunda sigorta yatırılmayan dönemler tamamlanır. Özellikle de emeklilik için büyük öneme sahiptir. Hizmet tespit davası açmak için; 

 • İş yerinin 5510 Sayılı kanuna tabir bir iş yeri olması gerekir. 
 • İşçinin o iş yerinde sigortasız olarak çalışması ve durumun SGK tarafından tespit edilmemesi gerekir. 
 • 5 yıl içinde dava açılmalıdır. 

Hizmet tespit davaları oldukça uzun sürebilen, fazla sayıda tanığın dinlendiği ve hukuki bilginin gerektiği dava türleridir. Bu davayı işçi kendi açabileceği gibi; iş hukuku avukatı Ankara ile de takip edilebilir. Davanın uzman kişilerce takip edilmesi oldukça önemlidir. 

iş hukuku avukatı Ankara

İstifa Ederken İş Avukatına Danışmanın Önemi 

İşçinin istifa ederken hangi sebebe dayandığı, haklarını da doğrudan etkiler. Hatta usule uygun şekilde sözleşme feshedilmediği takdirde, ihbar tazminatı gibi konular dahi söz konusu olabilir. İş yerinde uzun seneler boyunca emek veren işçinin, haklarına eksiksiz şekilde ulaşması en büyük hakkıdır. Ancak, işçi hakları bazı durumlarda işverenler tarafından göz ardı edilebilmektedir. Zira işçi, istifa ederken haklı bir neden bulunuyorken; bu nedene dayanmadan işten ayrılırsa haklarını kaybedebilir. İşçi, istifa etse dahi ücret alacağı, yıllık izin ücreti ya da kıdem tazminatı gibi haklara sahip olabilir. Bu haklarını almak isteyen işçi, Ankara iş avukatı ile hareket ederek alacaklarını elde edebilir.  

Kanun ile iş sözleşmesinin hangi hallerde haklı şekilde feshedileceği düzenlenmiştir. Ancak bu haller, günlük hayatta birbirinden farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Önemli olan, kanunda belirtilen durumları somut olay ile karşılaştırmak ve doğru yöntemi izlemektir. İş hukuku avukatı Ankara, sahip olduğu hukuki bilgi ve tecrübeyi tam olarak bu noktada kullanır. 

İş Davalarında Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlığın müzakere edilerek çözülmesini amaçlayan bir yöntemdir. İş Mahkemeleri Kanunu ile bazı iş davalarında, dava açmadan önce arabuluculuğa gitme zorunluluğu getirilmiştir. Kanuna göre, işçi ve işveren kaynaklı alacak davaları açılırken ilk önce arabulucuya başvurulmalıdır. İşe iade davası, kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası ve fazla mesai ücreti gibi işçi alacakları davaları buna örnektir. Dava şartı zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmadan bu davalar açılır ise dava usulden reddedilir. 

Dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunluluk olsa da tarafların anlaşma gibi zorunluluğu yoktur. Taraflar toplantıda anlaşamaz ise mahkeme yoluna başvurulur. Arabulucu, toplantı sonucunda anlaşamama tutanağını düzenler. Bu belge de dava dilekçesine eklenir. Ancak şunu da belirtelim ki; arabulucu alacakları hesaplamaz. Tamamen bağımsız hareket eder. Bu nedenle Ankara iş hukuku avukatı ile arabuluculuğa başvurulmadığı takdirde, hak edilenden daha düşük bir meblağ üstüne anlaşmak olasıdır. İşçilerin arabulucuya başvurmadan önce iş davaları alanında iyi bir avukat görüşmesi bu açıdan önemlidir. 

İş Hukuku Alanında Uzman Avukat  

İş mahkemesi avukatı, işçilerin haklarını korumada ve elde edemediği hakları kazanmasında hayati bir öneme sahiptir. Ankara iş avukatı, işçinin verdiği emek karşısında kazandığı hakların ortadan kalkmaması için deneyimi ve uzmanlığı ile hizmet sunar. Çalışma hayatında yaşadığınız her çeşit problemi ve merak ettiğiniz soruyu, bize ulaşarak iletebilirsiniz.  

İş davaları, Ankara avukat ile temsilin oldukça önemli olduğu alanlardan biridir. Avukat, işçi haklarının kazanılmasında ve işverenle yaşanan hukuki sorunun çözümünde yol göstericidir. İşçinin yıllar boyu çalışarak elde ettiği emeğin karşılığına ulaşabilmesi için hukuki destek sağlar.  

Ülkemizde görülen davaların oldukça büyük bir kısmını iş davaları oluşturur. Büromuz iş hukuku avukatı Ankara olarak bu davalarda hizmet sunmaktadır. Bu davalar genel olarak; işçi alacakları davası, hizmet tespit davaları ve iş kazası davalarından meydana gelmektedir. 

Ankara İş Hukuku Avukatı Tavsiye  

İş ve iş yeri ilişkileri, çalışma düzeni, işçinin ve işverenin talepleri gibi; iş hukuku kapsamına giren sorunların çözümü için en iyi iş hukuku avukatları ile süreci takip etmeniz gerekir. Ankara iş hukuku avukatı tavsiye ile hukuki probleminizin çözümünde en etkili ve ideal yolu takip edebilirsiniz.  

İş hukuku uyuşmazlıklarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de kıdem tazminatı konusudur. İş akdinin sona ermesi durumunda, çalışma süresi ve son brüt ücret oranında hesaplanan kıdem tazminatı alınamaz ise Ankara iş hukuku avukatı ile yargı yoluna başvurulabilir. En iyi iş avukatı tavsiye ya da telefon numaraları, bu alanda tecrübe sahibi avukatları bulmanızı ve hukuki problemlerinizi çözüme kavuşturmayı sağlar. İş mahkemesi alanına giren meselelerin çözümünde, en iyi iş avukatı tavsiye üzerine hareket etmeniz sağlıklı olacaktır. 

iş avukatı telefon

İş Hukuku Avukatının Önemi  

İş Kanunu ile iş sözleşmesinin tarafı olan işçiler, ekonomik açıdan daha güçlü pozisyonda bulunan işverenlere karşı korunmaktadır. Taraflar arasında bulunan güç farkı nedeni ile işçi lehine düzenlemelere ağırlık verilmiştir. İş Kanunu ile işçilerin ücretlerinden, mesai saatlerine; işten çıkartılma usullerinden, işçi tazminatlarına değin geniş bir düzenlemeye yer verilmiştir. Biz de işçilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına Ankara iş mahkemesi avukatı olarak bu hukuki süreci etkili şekilde yürütmekteyiz.  

Haksız şekilde işten çıkarılan işçilerin, başta kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı olmak üzere birçok hakkı bulunmaktadır. Ancak, maalesef çoğu durumda işçiler; Kanun tarafından kendilerine verilmiş olan bu haklarını elde edememektedir. Haksız işten çıkarmaların önüne geçmek için birçok düzenleme ve kanun maddesi bulunsa da işçiler tazminatlarını alamamaktadır. Hatta çoğu durumda işçinin en büyük hakkı olan ücret alacağı dahi ödenmemektedir. Bu tarz problemlerin yaşanması halinde, iş hukuku avukatı Ankara bir araç görevi görmekte ve uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaktadır.  

Ankara İş Hukuku Avukatı Vekillik Hizmetlerimiz  

Ankara iş davası avukatı olarak sunduğumuz hizmet, alanında uzman profesyonel avukat ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Uzun yıllar boyunca hukukun farklı alanlarında edindiğimiz tecrübeler ile başta Ankara iş mahkemesi avukatı olarak; başarılı, pratik ve etkili çözümlere ulaşmaktayız. Büromuzun iş davaları alanında sunduğu hizmetler:  

Ve benzeri işçilik alacaklarında iş hukuku avukatı Ankara olarak profesyonel destek sunmaktayız. Hukukun farklı dallarında profesyonelleşen kadromuz ile birçok dava türünde Ankara avukat hizmeti vermekteyiz. 

İş Hukuku Avukatı Ankara Danışma 

Ankara iş davası avukatı olarak, sadece işçilerin haklarını değil; aynı zamanda işverenlerin haklarını da gözetmekteyiz. Bu bakımdan:  

 • İş sözleşmesi hazırlanması ve düzenlenmesi,  
 • Şirket danışmanlığı,  
 • İşverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi  

Alanlarında Ankara avukat hizmeti sunmaktayız. Büromuz uzun seneler boyunca şirket ve işverenlere profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İşverenler açısından oldukça büyük öneme sahip olan İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık vermekteyiz. Profesyonel avukat kadromuz ile iş hukuku avukatı Ankara alanında bütün hukuki uyuşmazlıklarda vekillik hizmeti sunmaktayız. 

Ankara avukat bürosu olarak, işçilerin haklarını eksiksiz ve tam şekilde elde edebilmesine büyük önem veriyoruz. İşverenler karşısında maddi açıdan savunmasız bulunan işçilerin, haklarına kavuşmasının ne denli büyük bir önem arz ettiğinin farkındayız. İş mahkemesi avukatı Ankara olarak biz, tam da bu noktada müvekkillerimizin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak; işçilerin bütün haklarına, en hızlı şekilde kavuşması amacıyla büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Eğer siz de haksız şekilde işten çıkartıldıysanız veya ücretlerinizi tam ve eksiksiz şekilde alamıyorsanız; Ankara iş avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

iş davası

İş Davalarına Hangi Avukat Bakar?  

Hukukun birçok dalı bulunması sebebi ile her hukuk dalında uzmanlık edinmek mümkün değildir. Bu sebeple genelde avukatlar belirli uzmanlık alanları edinmektedir. İş mahkemelerinde görülmekte olan davalara, bu alanda uzmanlık edinen iş hukuku avukatı Ankara vekillik ederse, daha hızlı ve başarılı sonuçlara ulaşılır.  

Davanın usul şartlarına ve esasına hakim olmak, büyük öneme sahiptir. Bu alanda tecrübe edinen avukatlar, iş davalarında sürecinin işleyişini iyi bildikleri için davayı en etkili ve hızlı şekilde karara çıkaracaktır.   

İş Davası Hangi Mahkemede Açılır?  

İş Mahkemeleri Kanunu ile iş davalarının, iş mahkemelerinde açılacağı düzenlenmiştir. Eğer yargı çevresinde İş Mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkeme olur. Biz de Ankara iş mahkemesi avukatı olarak, başta merkez olmak üzere; farklı ilçelerde Ankara avukat hizmeti sunmaktayız.  

İş mahkemelerinde yetki konusu da önem arz etmektedir. İş davalarında yetkili mahkeme, davalı işverenin dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca, işin yapıldığı yer mahkemesi de yetkili iş mahkemesi olmaktadır. Ankara’da açmak istediğiniz iş davaları için Ankara iş mahkemesi avukatı için bize ulaşabilirsiniz.  

İş Davaları Ne Kadar Sürer?  

Taraf vekillerinin davayı takip usulü, davayı gören İş Mahkemesinin iş yoğunluğu, tebligatların ulaşma süresi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporlarının tanzim edilme süresi ve iş hukuku avukatı Ankara ile davanın takip edilmesi; iş davalarının süresini belirler. Önemle belirtmek gerekir ki; avukatların davayı takip ederken takip ettikleri süreç, davanın süresini büyük ölçüde etkilemektedir. Ankara iş avukatı olarak, iş davasının en kısa sürede, en etkili şekilde sonuçlandırılması amacıyla hareket etmekteyiz. 

İş Hukuku Avukatı Ankara Masrafı Ne Kadar?  

Kurumsal Ankara avukat hizmeti sunan birçok hukuk bürosu, avukatlık asgari ücret tarifesine uygun şekilde danışma hizmeti sunmaktadır. İş hukuku avukat listesi ile iletişim bilgisi, danışma ücreti ya da çalışma alanları gibi birçok farklı bilgiye ulaşmanız mümkündür. İş hukuku alanına giren uyuşmazlıkların çözümünde, işçi avukatı danışma hizmeti almadan dava açmanız; hak kayıpları ile karşılaşmanıza neden olabilir. Olabildiğince detaylı bir hukuk dalı olması nedeniyle yargı yoluna gitmeden önce muhakkak uzman bir iş mahkemesi avukatından görüş almanız tavsiye edilir.  

İş davalarında dava ve avukat masrafı; davanın türüne, tanık ve bilirkişi sayısına, harca esas dava değerine ve talep edilen miktara değişiklik sergiler. Bu nedenle detaylı bilgi almadan net bir masraf söylememiz mümkün değildir. Dava masrafları hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, iş hukuku avukatı Ankara için bize ulaşabilirsiniz.  

Ankara İş Hukuku Avukatı Ücretleri 

İş davaları açısından, avukatlık ücretinin belirlenmesi için taraflar aralarında sözleşme düzenleyebilir. İş avukatı ve müvekkil arasında sözleşme yapıldı ise 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olmamak şartıyla sözleşme hükümleri geçerli olur. Asgari Ücret Tarifesinin altındaki ve üst sınırı geçen kısım geçersiz sayılır.  

İş mahkemesi davaları ve iş hukuku alanında daha detaylı bilgiye ulaşmak amacıyla Ankara avukat ve hukuki danışmanlık hizmeti için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.  

İş Hukuku Avukatı Soru Sor 

Uygulamada iş avukatlarına sadece dava sırasında değil; dava öncesinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuki yollara başvurmadan önce avukat danışma hizmeti almak, probleminizi dava açmadan da çözmenize olanak sağlar. Bu kapsamda, meslek ilkelerine bağlı şekilde verdiğimiz profesyonel avukata danışma hizmetimiz ile iş davaları alanında müvekkillerimize destek sunuyoruz. Avukata soru sor hizmetimiz ile dilerseniz Whatsapp üzerinden, dilerseniz sitemizde bulunan iletişim formundan avukatlarımıza soru sorabilirsiniz. İş hukuku alanında merak ettiğiniz tüm sorular için iş hukuku avukatı Ankara olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Avukatlarımız en kısa süre içerisinde sizinle iletişime geçecektir.

Ankara İş Hukuku Avukatı Telefon Numarası 

İşten çıkarılan veya ücretlerini alamayan pek çok işçi, işçi avukatı arayışına girmektedir. Ankara avukat telefon numaraları listeleri sayesinde işçiler haklarını öğrenebilmektedir. Deneyim sahibi bir avukat ile görüşmek haklarınıza ulaşmak için oldukça önemlidir. Bir iş avukatıyla görüşerek; sahip olduğunuz hakları, dava sürecini, doğabilecek masrafları ve benzeri pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer siz de işten çıkartıldıysanız veya iş yerinde farklı sorunlar yaşıyorsanız; Ankara iş hukuku avukatı telefon numarası için iletişim sayfamıza göz atabilirsiniz. Avukata danışma hizmeti almak için; dilerseniz ofisimizi arayabileceğiniz gibi iletişim formuna gerekli bilgileri yazarak bize iletebilirsiniz. Alanında en iyi iş hukuku avukatı Ankara ekibimiz en kısa süre içerisinde size geri dönüş yapacaktır. 

ankara iş hukuku avukatı tavsiye

İş Hukuku Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? 

İş davaları birçok farklı sebebe dayanabilmektedir. İşçilerin tazminatlarının ve ücret alacaklarının ödenmemesi, haksız şekilde işten çıkarılmak, sigorta primlerinin eksik ödenmesi vb. nedenleri buna örnek gösterebiliriz. Çalışanlar açısından son derece önemli bu haklara, eksiksiz ve hızlı şekilde ulaşmak için alanında iyi iş avukatları ile çalışmak büyük bir öneme sahiptir. Sahip olduğunuz hakları, mevzuata hakim ve tecrübeli bir avukata danışarak öğrenmenizde büyük fayda bulunmaktadır. Davanızı Ankara iş hukuku avukatı tavsiye ile bulacağınız, alanında başarılı bir avukatla takip etmeniz durumunda, yükünüz hafifleyeceği gibi haklarınıza da eksiksiz şekilde ulaşabilirsiniz. 

Avukatlık büromuz, iş hukukundan kaynaklanan bütün dava türlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. İhtar çekilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi, kıdem ve ihbar tazminatı davası, işe iade davası, hizmet tespit davası gibi iş mahkemesi davalarında müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. İş davaları hakkında bilgi almak istiyorsanız, alanında tecrübeli en iyi iş hukuku avukatlarımıza danışabilirsiniz. 

İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mudur? 

Yasal şartları yerine getiren dilekçeniz ile iş davanızı kendiniz de açabilirsiniz. Bazı yargılama türlerinde avukatla takip zorunluluğu bulunsa da iş mahkemelerinde açılan davalarda, avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak yine de hak kayıpları ile karşılaşmamanız için alanında deneyimli iş avukatları ile süreci yürütmeniz daha sağlıklı olacaktır. 

Konu ile İlgili Sık Sorulan Sorular 

Bu konuda en sık sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

İş Davası İçin Avukat Tutmak Şart Mı?

Hukukumuz belirli istisnalar dışında, kişilerin mahkemede kendi kendini temsil etmesine izin vermektedir. İsteyen kişiler, avukat tutmadan da iş davalarını takip edebilir. Fakat hak kaybına uğramamak adına; iş davanızı, alanında uzman bir iş hukuku avukatı ile takip etmenizi tavsiye ederiz.

Tazminatlarımı Alamadım Ne Yapmalıyım?

Tazminatlarınızı almadan işten çıkarıldıysanız, bir iş hukuku avukatı Ankara ile iletişime geçebilir ve bu alacaklarınıza ulaşmak için iş davası açabilirsiniz.

İşten Çıkarıldım Ne Yapmalıyım?

Eğer haksız veya geçersiz şekilde işten çıkarıldıysanız, işe iade davası açabileceğiniz gibi; ödenmeyen ücret alacaklarınız ve tazminatlarınız için de yargı yoluna başvurabilirsiniz.

İş Davalarında Avukat Yüzde Kaç Alır?
İşçi alacakları davalarında avukat ücreti, genel olarak dava sonunda elde edilen değerden yüzdelik şeklinde belirlenmektedir. Hukuki işlemin niteliğine ve davanın türüne göre bu yüzdelik değer değişebilmektedir. Ancak şunu da belirtelim ki; bu değer Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenenden daha az olamaz.

En İyi İş Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur? 

Davayı takip edecek avukatın, iş hukuku ve iş davaları alanında tecrübe sahibi olması önemlidir. İş hukuku kapsamında değerlendirilen davaların, olabildiğince dikkatli takip edilmesi gerekir. En ufak hatada dahi büyük hak kayıpları ile karşı karşıya kalınabilir. Buna ek olarak iş davası avukatı; müvekkiliyle düzenli olarak iletişimde kalmalı, müvekkilinin talep ve isteklerini de iyi değerlendirmelidir. En iyi iş hukuku avukatı Ankara için avukatın mesleki deneyimi ve başarısı, sizin için bir yol gösterici olacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma Hizmeti Veriyor Musunuz? 

Avukatların ücretsiz danışmanlık vermesi veya asgari ücret tarifesinden daha düşük ücrete dava takip etmesi ya da danışma hizmeti sunması, Avukatlık Kanunu ile yasaklanmıştır. Bu sebeple ücretsiz şekilde dava takibi sağlanamaz.

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta